Home » , , , » ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

Written By Parttimejobdd on วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | 19:29

งานพิเศษ, ท่องเที่ยวเชียงใหม่, พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ, รายได้เสริม

ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริข้อมูลทั่วไป
เจดีย์ ณ ยอดดอย ดุจลอยนภาลัย
โสภิตพิจิตรนัยน์ "ทวิราช" เฉลิมองค์
บูชาพระเจดีย์ ณ คิรีสถิตคง
ขอผลกุศลจง จิระสขสนองเทอญ
ในปีมหามิ่งมงคลพุทธศักราช ๒๕๓๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๕ รอบ กองทัพอากาศได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์บนยอดดอยอินทนนท์ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นปูชนียสถานที่สําคัญคู่พระบารมีกับพระมหาธาตุนภเมทนีดล ซึ่งกองทัพอากาศได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ไปแล้วนั้น
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริเป็นนามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีความหมายว่า "เป็นกําลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน" พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริที่กองทัพอากาศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนี้มีรูปลักษณ์ที่แสดงถึงองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก ประกอบด้วยรูปทรงเจดีย์เป็น ๑๒ เหลี่ยม แสดงความหมายถึงอัจฉริยธรรม ๑๒ประการของพระพุทธ
มารดาอันเป็นผลแห่งการบําเพ็ญทานและทรงตั้งปณิธานปรารถนาเป็นพระพุทธ มารดาในอดีตชาติ
องค์เจดีย์ช่วงล่างมีบัวรัดรอบ แบ่งเป็น ๔ ชั้น ช่วงบนแบ่งเป็นชั้นเล็ก ๆ ๘ ชั้น แล้วจะแบ่งเป็นชั้นใหญ่น้อยรวม ๓๗ ชั้น แสดงความ หมายถึงโพธิปกขิยธรรม หรือธรรมอันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งโพธิญาณ ๓๗ ประการ เหนือยอดปลีสีทองกั้นด้วยฉัตรโลหะสีเงิน ๙ชั้น พื้นผิวภายนอกองค์เจดีย์ประดับด้วยโมเสกแก้วสีม่วง เพื่อให้มีความอ่อนหวานงดงามตามลักษณะความงามของกุลสตรีไทย พระเจดีย์มีความสูงจากชานพักชั้นล่างถึงยอดปลี๕๕ เมตรเพื่อแสดงความ หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงอ่อนพระชันษากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ พรรษาเพื่อให้การตกแต่งพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริแสดงความหมายถึงการเชิดชูสตรีที่ได้มีส่วนทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ส่วนประกอบของการตกแต่งจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบทบาทของสตรีทั้งสิ้น เริ่มจากซุ้มระเบียงโดยรอบทั้ง๒ระดับ ตกแต่งด้วยภาพปั้นดินเผาเคลือบสีน้ําตาลเป็นเรื่องราวของเหล่าอุบาสิกาที่พระพุทธเจ้าประกาศให้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งภาพสวรรค์ประเภทกามาวจรภูมิ๖ ชั้น ที่มนุษย์พึงบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ สมปรารถนา ที่ผนังด้านนอก องค์เจดีย์ตกแต่งด้วยภาพปั้นดินเผาเคลือบระบายสีส่วนรวมเป็นสีม่วงเป็นเรื่องราวของเหล่าภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าประกาศให้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านต่าง ๆ องค์เจดีย์มีซุ้มประตูเข้า - ออก๓ทาง ที่หน้าบันประดิษฐานพระนามาภิไธยยอสก. ทั้ง๓ด้าน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Floating Vertical Bar With Share Buttons widget by Making Different
Loading...

รับข่าวสารงาน Part time ผ่านทาง E-mail:

กรอก E-mail ของคุณในช่องว่าง Parttime-job-dd