Home » , , , » ท่องเที่ยวลำพูนที่วัดพระธาตุหริภูญชัยวรมหาวิหาร

ท่องเที่ยวลำพูนที่วัดพระธาตุหริภูญชัยวรมหาวิหาร

Written By Parttimejobdd on วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | 19:27


งานพิเศษ, ท่องเที่ยวลำพูน, รายได้เสริม, วัดพระธาตุหริภูญชัยวรมหาวิหาร

ท่องเที่ยวลำพูนที่วัดพระธาตุหริภูญชัยวรมหาวิหาร ข้อมูลทั่วไป
วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองลําพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่
ด้านคือถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือถนนชัยมงคลทางทิศใต้ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออกและถนนอินทยงยศทาง ทิศตะวันตก สร้างขึ้น เมื่อพ.ศ. 1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ต่อมาได้รับการบูรณะต่อเติมมาเป็นลําดับ ภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชยยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือซุ้มประตูก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัดต้องผ่านซุ้ม ประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบ ด้วยซุ้มยอดเป็นชั้นๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่น สูงประมาณ1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช เมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆารามวิหารหลวงเมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่า"วิหารหลวง" เป็นวิหารหลังใหญ่มีพระระเบียงรอบด้านและมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็น วิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก้า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อพ.ศ. 2466 วิหารหลวงใช้เป็นที่บําเพ็ญกุศลและประกอบศาสนากิจทุกวันพระ ภายในวิหารประดิษฐาน
พระปฏิมาใหญ่ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองบนแท่นแก้วรวม 3 องค์และพระพุทธปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้นและชั้นกลางอีกหลายองค์พระบรมธาตุหริภุญไชยเป็นพระเกศ บรมธาตุบรรจุในโกศทองคําประดิษฐานในพระเจดีย์ (ตั้งอยู่หลังวิหารหลวง) เป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆที่ลงตัวสวยงาม ประกอบด้วยฐานปทมแบบฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลม
สามชั้นตั้งรับองค์ระฆังกลมบัลลังกย่อเหลี่ยม เจดีย์มีลักษณะใกล้เคียงกับพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่สูง 25 วา 2 ศอกฐาน กว้าง 12 วา 2 ศอก 1 คืบมีสัตติบัญชร (รั้วเหล็กและทองเหลือง) 2 ชั้น สําเภาทองประดิษฐานอยู่ประจํารั้วชั้นนอกทั้งทิศเหนือและทิศใต้ มีซุ้มกุมภัณฑ์และฉัตรประจําสี่มุม และหอคอยประจําทุกด้านรวม 4 หอบรรจุพระพุทธรูปนั่งทุกหอนอกจากนี้ยังมีโคมประ ทีป และ แท่นบูชาก่อประจําไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระบรม ธาตุนี้นับเป็นปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งในล้านนาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณในวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานนมัสการและสรงน้ําพระธาตุทุกปีตามประวัติกล่าวเมื่อพ. ศ. 1440 พระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์วงศ์รามัญผู้ครองนครลําพูนได้สร้าง มณฑปครอบโกศทองคํา บรรจุพระบรมธาตุไว้ภายในและมีการสร้างเสริมกันต่อมาอีกหลายสมัยต่อมาในปีพ.ศ. 1986 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ครองนครเชียงใหม่ได้ทรงกระทําการปฏิสังขรณ์บูรณะเสริมองค์พระเจดีย์ขึ้นใหม่การสร้างคราวนี้ได้สร้างโครงขึ้นใหม่เป็นรูปแบบลังกา ซึ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งนี้เพราะใน สมัยพระเจ้าติโลกราชได้มีความสัมพันธ์กับลังกาอยู่มากพระสุวรรณเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่17 ตั้งอยู่ทางขวาของพระบรมธาตุสร้างขึ้น โดยพระนางปทุมวดี
อัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราช ภายหลังเมื่อสร้างพระธาตุฯเสร็จแล้วได้4 ปี พระ สุวรรณเจดีย์องค์นี้เป็นรูปแบบพระปรางค์4 เหลี่ยม
ฝีมือช่างละโว้มีพระพุทธรูปประจําซุ้มฝีมือและแบบขอมหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างยอดพระเจดีย์มีทองเหลืองหุ้มอยู่ภายใต้ฐานชั้นล่างเป็นกรุบรรจุพระเปิม ซึ่งเป็นพระเครื่องชนิดหนึ่ง
ที่มาของข้อมูล
“วัดพระธาตุหริภูญชัยวรมหาวิหาร” 2550. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ: 5 กุมภาพันธ์. จาก
http://travel.sanook.com/north/lumpoon/lumpoon_02723.php

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Floating Vertical Bar With Share Buttons widget by Making Different
Loading...

รับข่าวสารงาน Part time ผ่านทาง E-mail:

กรอก E-mail ของคุณในช่องว่าง Parttime-job-dd